Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Κρήτης

Τι εξετάζουν
Οι Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης συγκροτούνται και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας)

Έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση ζητημάτων υγείας που αφορούν στους δημοσίους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (μονίμους), που υπηρετούν στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, έχουν αρμοδιότητα για:

α) τη χορήγηση των αναρρωτικών αδειών τους (πέραν των οκτώ (8) βραχυχρόνιων, οι οποίες χορηγούνται απευθείας από την Υπηρεσία του υπαλλήλου)

β) το χαρακτηρισμό νοσημάτων που χρήζουν νοσηλείας για τη χορήγηση άδειας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών το χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα

γ) κάθε άλλο θέμα υγείας του υπαλλήλου το οποίο έχει σχέση με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα (π.χ. αλλαγή καθηκόντων για λόγους υγείας)

Σημείωση (1): Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση Δ/ντη Δημοσίου Νοσοκομείου ύστερα από νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης, χορηγείται απευθείας από την υπηρεσία του υπαλλήλου χωρίς να απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (άρθρο 56 παρ.3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα).

Σημείωση (2): Στις εγκυμονούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας και έχουν εξαντλήσει τον αριθμό των αναρρωτικών αδειών που δικαιούνται (30 ημέρες για κάθε έτος υπηρεσίας) χορηγείται απευθείας από την υπηρεσία του υπαλλήλου, χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, κανονική άδεια κυοφορίας μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και Δ/ντη γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος (άρθρο 52 παρ.3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα).

Σημείωση (3): Αναρρωτική άδεια για ψυχική νόσο που υπερβαίνει συνολικώς ή τμηματικώς τον ένα (1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται αποκλειστικά ύστερα από γνωμάτευση της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας (δεν είναι αρμοδιότητα των Α/θμιων Υγειονομικών Επιτροπών). Από την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή χορηγούνται αποκλειστικώς και οι αναρρωτικές άδειες που αφορούν σε δυσίατα νοσήματα.

Α/βθμια Υγειονομική Επιτροπή Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Γραμματέας:  Τζούκας Ευάγγελος

email: ygepitrher@apdkritis.gov.gr
Διεύθυνση:    Ελευθέρνης & Συβρίτου 2,  Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλέφωνο:     2810264170
Φαξ:             2810264169

Α/βθμια Υγειονομική Επιτροπή Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Γραμματέας: Δαλιεράκη Νίκη
Διεύθυνση:    Ηρώων Πολυτεχνείου 11, Τ.Κ. 73133, Χανιά
Τηλέφωνο:    2821344222
Φαξ:            2821040420

Α/βθμια Υγειονομική Επιτροπή Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Γραμματέας: Παπαμιτσάκη Μαρίνα

email: ygepitrlas@apdkritis.gov.gr
Διεύθυνση:    Τέρμα Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος
Τηλέφωνο:    2841340378
Φαξ:            2821040420

Α/βθμια Υγειονομική Επιτροπή Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

Γραμματέας: Τζεμοπούλου Ευσταθία
Διεύθυνση:    Ζαμπελίου 34, ΤΚ 74100,  Ρέθυμνο
Τηλέφωνο:    28313 43307
Φαξ:              28310 42290