Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 31-03-2020

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη σύμβασης υλοποίησης της πράξης : "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης (ΣΔΛΑΠ Κρήτης) " με αντικείμενο την υποστήριξη της Διεύθυνσης Υδάτων Α. Δ. Κρήτης για την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης - ΣΔΛΑΠ (ΦΕΚ 4666/τ.β’/29-12-2017).

Η  πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5029380 (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτης) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης - Κ.Α. 2018ΕΠ00210024 της ΣΑΕΠ 0021.

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Δ/νση Υδάτων Α.Δ.Κ. στην ανάλυση και επεξεργασία

τεχνικών δεδομένων, στην προετοιμασία προκηρύξεων μέτρων σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης καθώς και

στην παρακολούθηση των όρων και των παραδοτέων των προκηρύξεων, στη σύνταξη οδηγιών και επεξηγήσεων προς

ενδιαφερόμενους καθώς και σε συναντήσεις εργασίας – επιτροπές, στην σύνταξη αναφορών σχετικά με τον σχεδιασμό και

προγραμματισμό έργων, στην καταχώρηση δεδομένων με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, στην υποβοήθηση σε θέματα

τιμολόγησης νερού και σε θέματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας υπαγωγής νέων έργων στο άρθρο 4.7

της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και στις απαιτήσεις από την 2η αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ.

CPV: 90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική:120.967,74€ (χωρίς ΦΠΑ)

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/09/2023.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12 Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως υπεύθυνοι της πράξης έχουν οριστεί, η κα Αγγελική Μαρτίνου, αναπλ. προϊσταμένη της Δ/νσης Υδάτων (τηλ. 2813404136,  e-mail a.martinou@apdkritis.gov.gr), και η κα Ιωάννα Μάρη, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. 2813404168,  e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).

Για πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη : κα Κατερίνα Σπυριδάκη – προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού Α.Δ. Κρήτης (τηλ. 2810278417,  e-mail a.spiridaki@apdkritis.gov.gr).