Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 21-02-2020

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)".

Η Δράση αφορά στην προμήθεια ενός συστήματος ενημέρωσης του κοινού για τα δεδομένα των ταυτοτήτων των ακτών παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, μέσω εφαρμογής σε υπολογιστή, tablet και κινητό τηλέφωνο. Η πληροφόρηση αυτή αφορά τρία "είδη" δεδομένων:

α) Γενικά δεδομένα που αφορούν το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης τα οποία θα παρασχεθούν στον ανάδοχο από τη Διεύθυνση Υδάτων.

β) Δεδομένα που αφορούν την ταυτότητα καθεμιάς από τις 177 ακτές παρακολούθησης τα οποία θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΚ).

(γ) Δεδομένα του προγράμματος παρακολούθησης που αφορούν την τελική ποιοτική κατάταξη των ακτών κολύμβησης, τα οποία θα παρασχεθούν στον ανάδοχο από την Διεύθυνση Υδάτων.

Πιο αναλυτικά, η προμήθεια εφαρμογής λογισμικού (web-based) συστήματος ενημέρωσης του κοινού, των δεδομένων των υδάτων κολύμβησης, όπως περιγράφονται ανωτέρω και θα περιλαμβάνει τα εξής:

 

3.1 Προμήθεια Εφαρμογής Λογισμικού από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με τη Δ/νση Υδάτων και τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ΑΔΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του έργου και τις υπάρχουσες υποδομές (εξοπλισμός, λογισμικό, διαδικτυακή πύλη της ΑΔΚ και συγκεκριμένα (α) στα Ανοικτά Δεδομένα και (β) στην Γεωπύλη. - βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» του παρόντος).

 3.2 Προμήθεια ενός (1) Εξυπηρετητή (Server) τελευταίας γενιάς με πολύ υψηλή επεξεργαστική ισχύ για να φιλοξενήσει τον ArcGIS_License_Manager (υφιστάμενο λογισμικό). Επιπλέον απαιτείται μεγάλη χωρητικότητα σε σκληρούς δίσκους για την λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backups) από ArcGIS Server και ArcGIS Database Server, και για διαμοιρασμό κοινόχρηστων αρχείων της Δ/νσης Υδάτων. Για τον Εξυπηρετητή θα χρειαστεί η προμήθεια μίας (1) άδειας Windows Server 2019 με 5 άδειες CALS. (βλ.Πίνακα 1Α, 1Β, 1Γ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ).

 3.3 Προμήθεια τριών (3) Τερματικών Υπολογιστών (PC’s) με οθόνες και ενός (1) Φορητού Υπολογιστή, τελευταίας τεχνολογίας με υψηλή επεξεργαστική ισχύ και μνήμη RAM, για την εγκατάσταση του ArcGIS Desktop και την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν το έργο. Η επικοινωνία των Τερματικών με τον Εξυπηρετητή θα είναι αρχιτεκτονικής τύπου client/server. (βλ. Πίνακες 2Α, 2Β, 2Γ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

 3.4 Προμήθεια δύο (2) αδειών ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use, οι οποίες θα εγκατασταθούν στον εξυπηρετητή που θα φιλοξενήσει τον ArcGIS_License_Manager. (βλ. Πίνακα 3 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

 3.5 Προμήθεια απαραίτητων modules (Βλ. Πίνακα 4A & 4B στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) και managed switch (Βλ. Πίνακα 4Γ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ), επειδή οι σημερινές υποδομές της ΑΠΔΚ περιλαμβάνουν 2 computer rooms σε απόσταση περίπου 40μ οι οποίες θα πρέπει να διασυνδεθούν μέσω της υφιστάμενης οπτικής ίνας ώστε να επιτευχθεί ταχύτητα >=10Gbps (Βλ. Εικόνα 1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ )

 3.6 Την ανάπτυξη της κατάλληλης εφαρμογής λογισμικού (web-based), βασισμένη σε υφιστάμενες υποδομές και λογισμικά της ΑΔΚ, όπως αναφέρεται στο εδάφιο 3.1, η οποία θα εγκατασταθεί στον προσφερόμενο server της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την παρουσίαση των δεδομένων των υδάτων κολύμβησης. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή λογισμικού θα είναι πλήρως ενσωματωμένη στη διαδικτυακή πύλη και στη Γεωπύλη της ΑΔΚ. Η εφαρμογή αυτή θα είναι προσβάσιμη από κάθε χρήστη από  υπολογιστή, tablet και κινητό τηλέφωνο και θα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τον γεωγραφικό εντοπισμό των ακτών, την αντίστοιχη πληροφόρηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης καθώς και όλα τα σχετικά στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα των ακτών. Η παραπάνω εφαρμογή θα διατίθεται και σε δωρεάν εφαρμογή κινητού για Android και IOS, βασιζόμενη σε αντίστοιχη τεχνολογία ArcGIS, για την πληροφόρηση του κοινού. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με το κόστος για την συντήρηση και την καλή λειτουργία της εφαρμογής σε κινητά καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και για τρία έτη μετά την λήξη του έργου. Για τη βέλτιστη υλοποίηση της εφαρμογής απαιτείται η σύνταξη από τον Ανάδοχο Σχεδίου Εφαρμογής (με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις) σε συνεργασία με την Δ/νση Υδάτων και τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ΑΔΚ. Η ανάλυση των υποδομών και των λειτουργιών του έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πλήρη υλοποίηση των παραπάνω καθώς και το απαραίτητο λογισμικό (άδειες Windows Server, πρόσθετες άδειες ArcGIS, κλπ)

 3.7 Η εφαρμογή λογισμικού θα παρέχει τη δυνατότητα επιλογής των χρηστών (κοινό) της ενημέρωσής τους σε τέσσερις γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.

 3.8 Η εφαρμογή λογισμικού θα είναι παραμετροποιήσιμη και θα παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες της ΑΔΚ για την καταχώρηση, μεταβολή, ή τροποποίηση των πληροφοριών των βάσεων δεδομένων με τα αντίστοιχα μεταδεδομένα.

 3.9 Διάχυση των δεδομένων στο Διαδίκτυο με βάση τη μορφή ανοικτών προτύπων εναρμονισμένων με τις οδηγίες INSPIRE και OGC (Open GIS consortium) και τυποποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών όπως Web Map Service (WMS), Web Feature Services (WFS), Catalog Service for the Web (CSW).

 3.10 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη μετάφραση συνολικά 178 κειμένων  που θα υποδειχθούν από την Διεύθυνση Υδάτων από την Ελληνική στην Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική. Ένα (1) κείμενο θα αφορά σε γενικές πληροφορίες (έκτασης μέχρι 2.000 λέξεις) σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης και την αντίστοιχη Οδηγία 2006/7/ΕΚ και τα υπόλοιπα 177 κείμενα θα αφορούν την περιγραφή των ακτών. Σημειώνεται ότι τα 177 κείμενα των ακτών θα είναι έκτασης περίπου 230-270 λέξεων έκαστο και θα έχουν παρόμοια μορφή και ορολογία αφού η περιγραφή των 177 ακτών είναι παραπλήσια.

Ο τελικός σχεδιασμός των κειμένων μετά την μετάφρασή τους, η ενσωμάτωση εικόνων, χαρτών, παραπομπών κλπ. θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υδάτων ΑΔΚ. Η τελική μορφή των παραδοτέων θα είναι (α) σε επεξεργάσιμη μορφή MS Office word (.doc) και (β) σε μορφή PDF σε συνεργασία με την Δ/νση Πληροφορικής και την Διεύθυνση Υδάτων ώστε να είναι εύχρηστα από συσκευές κινητού τηλεφώνου ή tablet και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης ή επικαιροποίησής τους.

 3.11 Μετά την έγκριση της ανάπτυξης του λογισμικού από την αρμόδια Επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τη διαδικτυακή εφαρμογή του συστήματος προβολής όλων των δεδομένων της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στην Κρήτη καθώς και την εφαρμογή για κινητά Android και IOS. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανωτέρω εξοπλισμού, την παραμετροποίησή του και την μετάπτωση των σχετικών δεδομένων της ΑΔΚ, ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει μια web-based εφαρμογή  και θα την εγκαταστήσει στα συστήματα πληροφορικής της ΑΔΚ. Επιπλέον, θα υλοποιήσει την αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά Android και IOS όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόταση. Θα εκπαιδεύσει το αρμόδιο προσωπικό της Δ/νσης Υδάτων για τη χρήση του καθώς και το προσωπικό της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών για τη διαχείριση και συντήρηση του συστήματος. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη εγχειρίδια χρήσης και διαχείρισης της εφαρμογής σε ηλεκτρονική μορφή.

 3.12 Η ενημέρωση (upload) των αποτελεσμάτων της κάθε ακτής θα γίνεται αυτοματοποιημένα μέσα από την εφαρμογή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δ/νσης Υδάτων.

 3.13 Ο Ανάδοχος επίσης θα οργανώσει και υλοποιήσει ενημερωτική ημερίδα σχετική με την προβολή του έργου στην Κρήτη. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο και θα απευθύνεται σε αρμόδιους με το θέμα φορείς και επιστήμονες καθώς και το ευρύ κοινό. Η ενημερωτική ημερίδα εκ μέρους του αναδόχου θα περιλαμβάνει σε 150 αντίτυπα: έντυπο ενημερωτικό υλικό (φάκελοι (folders) διαστάσεων Α4, πρόγραμμα ημερίδας, επιτραπέζιο διαφημιστικό έντυπο μεγέθους Α5 με βάση, μπλοκ σημειώσεων και στυλό)· διαλείμματα καφέ με βουτήματα για 150 άτομα. Ο Ανάδοχος θα παρέχει και την γραμματειακή υποστήριξη της ημερίδας.

 3.14 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει σε συνεργασία με τη Δ/νση Υδάτων τον σχεδιασμό και την προμήθεια: 1 banner 1,00 m x 0,80 m περίπου, 200 αφισών μεγέθους  Α3 και 300 αφισών μεγέθους Α4, οι οποίες θα αφορούν την δημοσιοποίηση της εφαρμογής για το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων κολύμβησης στην Κρήτη. Επίσης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την τοποθέτηση έντυπων ετικετών πληροφόρησης για τον έργο και την χρηματοδότησή του σε ευδιάκριτο σημείο για όλο τον εξοπλισμό του έργου.