Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) Κρήτης (ΦΕΚΒ΄4666/2017), έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου: "Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ Κρήτης".

Το έργο προβλέπεται, ως εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, στην 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Κρήτης. Η παραπάνω Οδηγία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με την Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 356/Β/2009). Ειδικότερα, μέσω της ΚΥΑ, θεσπίζονται διαδικασίες που αφορούν στην παρακολούθηση  και διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης καθώς και στην παροχή πληροφοριών προς το κοινό σχετικά με αυτή, η οποία είναι σημαντική όπως και η συμμετοχή του κοινού μέσω ανταλλαγής πληροφοριών. Μεταξύ άλλων, στο άρθρο 13 της εν λόγω ΚΥΑ, αναφέρεται ότι η Διεύθυνση Υδάτων μεριμνά ώστε πληροφορίες, όπως η τρέχουσα ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης και η γενική περιγραφή τους να είναι στη διάθεση κάθε πολίτη. Επιπλέον, η Διεύθυνση Υδάτων μπορεί να χρησιμοποιεί πρόσφορα μέσα και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, για την ενεργό και άμεση διάδοση των πληροφοριών, που αφορούν τα ύδατα κολύμβησης και δη σε πλείονες γλώσσες.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5029425

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 73.000 €

ΕΝΑΡΞΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5029425 (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτης) και από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρεια Κρήτης - Κ.Α. 2018ΕΠ00210025 της ΣΑΕΠ 0021.

 

Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των  52.208,00 € πλέον 12.529,92 € για ΦΠΑ 24% (ήτοι συνολικά 64.737,92 €). Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  επτά (7) μήνες.

Ανάδοχος: Η Ένωση των Οικονομικών Φορέων: ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Ε.Π.Ε. και Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει :

Την προμήθεια ενός συστήματος ενημέρωσης του κοινού για τα δεδομένα των ταυτοτήτων των ακτών παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, μέσω εφαρμογής σε υπολογιστή, tablet και κινητό τηλέφωνο, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την λειτουργία του.

Η πληροφόρηση του κοινού αφορά σε τρία "είδη" δεδομένων:

α) Γενικά δεδομένα που αφορούν το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης, που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Υδάτων.

β) Δεδομένα που αφορούν την ταυτότητα καθεμιάς από τις 177 ακτές παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης.

(γ) Δεδομένα του προγράμματος παρακολούθησης που αφορούν την τελική ποιοτική κατάταξη των ακτών κολύμβησης.

Συνοπτικά, θα πραγματοποιηθούν τα εξής:

  • Η ανάπτυξη μιας κατάλληλης εφαρμογής λογισμικού (web-based), η οποία θα εγκατασταθεί στον προσφερόμενο server της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΚ) για την παρουσίαση των δεδομένων των υδάτων κολύμβησης. Η συγκεκριμένη εφαρμογή λογισμικού θα είναι πλήρως ενσωματωμένη στη διαδικτυακή πύλη και στη Γεωπύλη της ΑΔΚ. Η εφαρμογή αυτή θα είναι προσβάσιμη από κάθε χρήστη από υπολογιστή, tablet και κινητό τηλέφωνο και θα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τον γεωγραφικό εντοπισμό των ακτών, την αντίστοιχη πληροφόρηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης καθώς και όλα τα σχετικά στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα των ακτών. Η παραπάνω εφαρμογή θα διατίθεται και σε δωρεάν εφαρμογή κινητού για Android και IOS, βασιζόμενη σε αντίστοιχη τεχνολογία ArcGIS, για την πληροφόρηση του κοινού.
  • Η προμήθεια και εγκατάσταση, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ΑΔΚ, εξοπλισμού ΤΠΕ (hardware) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την εγκατάσταση της εφαρμογής λογισμικού.

Η εφαρμογή λογισμικού θα παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της ενημέρωσης των χρηστών (κοινό) σε τέσσερις γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.

Περισσότερες πληροφορίες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου: Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

  • Αγγελική Μαρτίνου, αν. προϊσταμένη Δ/νσης, τηλ. επικοινωνίας: 2813 404 136, a.martinou@apdkritis.gov.gr