Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 29-09-2021

Αντικείμενο της σύμβασης:
«Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζων ών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης»
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:
Σκοπός της συγκεκριμένης σύμβασης είναι να καταρτιστεί ένα σχέδιο οριοθέτησης των ζωνών προστασίας για την προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση. Στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΣΔΛΑΠ), προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω του καθορισμού των «ζωνών προστασίας». Πιο συγκεκριμένα στο ΣΔΛΑΠ, προβλέπονται: το μέτρο Μ13Β0401 «Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για
ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα» και το μέτρο Μ13Β0402 «Προστασία ΥΥΣ που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών ανθρώπινης κατανάλωσης και καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας».Οι «ζώνες προστασίας» έχει αποδειχθεί ως το κατάλληλο εργαλείο προστασίας και στηρίζονται σε βαθμίδες αναστολής των επικίνδυνων δραστηριοτήτων οι οποίες μειώνονται αντιστρόφως ανάλογα με την απόσταση από τις υδροληψίες νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: Συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή 350.347,80 € (χωρίς απρόβλεπτα, χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: δεκαοκτώ μήνες (18 μήνες).