Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

13. Παράτυπα διαμένοντες εργαζόμενοι στην αγροτική οικονομία άρθρο13α (Ν.4251/2014)

1. Αίτηση του/της εργοδότη/τριας στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του/της, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης.
2. Αίτηση παραρτήματος 1 Εγκυκλίου 11/2016 (χρονικό διάστημα απασχόλησης το πολύ 6 μήνες) (επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής όταν καταθέτει δικηγόρος γιατί έχει ενσωματωμένη την υπεύθυνη δήλωση για τις επείγουσες ανάγκες)
3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του διαβατηρίου του πολίτη τρίτης χώρας.
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του/της εργοδότη/τριας ή νόμιμου εκπροσώπου (όταν πρόκειται για εταιρεία)
5. Έγκυρη σύμβαση εργασίας για το σκοπό της εποχικής εργασίας, υπογεγραμμένη από τον εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια. Στη σύμβαση εργασίας αναγράφονται: αα) το είδος της απασχόλησης και η ημερομηνία έναρξης αυτής,ββ) ο τόπος που λαμβάνει χώρα αυτή, γγ) η ημερομηνία έναρξης αυτής, δδ) η διάρκεια της απασχόλησης, εε) ο αριθμός των ωρών εργασίας, ο οποίος θα είναι συγκεκριμένος ανά ημέρα, εντός της εβδομάδας ή του μήνα, στ) η αμοιβή του εργαζομένου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζομένου, ζζ) το ύψος του ενδεχόμενου επιδόματος αδείας, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση και ηη) κάθε άλλο όρο εργασίας, κατά περίπτωση (586,08-510,95)/26 ημερομίσθια
6. Αποδεικτικά στοιχεία ότι παρέχεται στον εργαζόμενο κατάλληλο κατάλυμα (υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη+Ε9 ή μισθωτήριο)
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.3 του άρθρου 80 του ν.3386/2005
8. Ενιαία δήλωση καλλιέργειας (του προηγούμενου ημερολογιακού έτους από το έτος κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση)
9. Σχετική πράξη από το κατά τόπο αρμόδιο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο.(ΚΥΑ 8480/289/26-02-2019)
10. Ηλεκτρονικό παράβολο 100 Ευρώ (κωδ.παρ.2113) για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται