Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08-12- 2021

Με το αρ. πρωτ. 10933/07-12-2021 έγγραφότης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης , σας ενημερώνει οτι εκδόθηκε η Αριθμ. 20248/01/2021

Τροποποίηση της Προκήρυξης 10K/2021 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΑΣΕΠ 60/22.11.2021.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη : 1. Το άρθρο 28 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (Α΄6) και 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ την υπ΄ αρ. 10K/2021 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΑΣΕΠ 60/22.11.2021 και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ), ως εξής: Στη σελίδα 1611 του Φ.Ε.Κ ΑΣΕΠ 60/22.11.2021 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, 2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΕ,ΤΕ), Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, Α.1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ και στη σελίδα 1612 στην ενότητα Α.2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ: 1. Η παράγραφος ε) από το εσφαλμένο: «ε) για τους κλάδους ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ εκείνα που εντάσσονται στο επιστημονικό πεδίο των Φυσικών Επιστημών - υποπεδίο: Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Μηχανικού και Τεχνολογίας - υποπεδία: Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (www.didaktorika.gr).» αντικαθίσταται στο ορθό: «ε) για τον κλάδο ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ εκείνα που εντάσσονται στο επιστημονικό πεδίο των Φυσικών Επιστημών - υποπεδίο: Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Μηχανικού και Τεχνολογίας - υποπεδία: Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (www.didaktorika.gr).» και 2. Προστίθεται νέα παράγραφος (σελ. 1611-1612) ως εξής: «η) για τον κλάδο ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ εκείνα που εντάσσονται στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Μηχανικού και Τεχνολογίας - υποπεδία: Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού, Περιβαλλοντική Μηχανική και άλλες επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (www.didaktorika.gr).»