Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 4-2-2022

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 

 

Τροποποιούμε τον αναρτημένο (κυρωμένο) δασικό χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, για την ενσωμάτωση των διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. Α της 153394/919/12.04.2017 Υπουργικής απόφασης (Β΄ 1366) “Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών“, συνολικού εμβαδού 2.452.920,59 στρεμμάτων, όπως φαίνεται στο προσαρτημένο διάγραμμα χάρτη κλίμακας 1: 90.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι 30 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη. Για τους κατοίκους εξωτερικού η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες (19 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη).