Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 28-11-2023

Δημοσίευση Διακύρηξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με την τιμή για το έργο: Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης – Δράσεις 2023-2024, Προϋπολογισμού 56.130,05 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Βλέπε συνημμένα για τα Τεύχη Δημοπράτησης