Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 15-02-2024

Δημοσίευση Διακύρηξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο: Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στον αιγιαλό, παραλία και λοιπούς   κοινόχρηστους, κοινωφελείς και δημόσιους χώρους Περιφέρειας Κρήτης σε εκτέλεση πρωτοκόλλων ή αποφάσεων κατεδάφισης των αρμοδίων Υπηρεσιών σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά συστήματα (Δράσεις 2023-2024-2025).

Προϋπολογισμού 133.898,33 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Βλέπε συνημμένα για τα Τεύχη Δημοπράτησης