Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας

 

 

 

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την υλοποίηση των βασικών και συμπληρωματικών μέτρων που προβλέπονται στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) Κρήτης (ΦΕΚΒ΄4666/2017), έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου: "Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των  υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας ".

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5028094

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ 73.000 €

ΕΝΑΡΞΗ Νοέμβριος 2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Φεβρουάριος 2021

 

Το έργο αναφέρεται στο μέτρο Μ13Σ1602 "Μελέτες για τη χρήση των υφάλμυρων παράκτιων καρστικών πηγών" της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Κρήτης, προϋπολογισμού 73.000,00 €.

Σκοπός της συγκεκριμένης πράξης είναι να προταθεί ένα σχέδιο για την υλοποίηση της βέλτιστης τεχνικοοικονομικής λύσης για την αξιοποίηση κάθε μίας  εκ των τριών υφάλμυρων πηγών της ανατολικής Κρήτης, και συγκεκριμένα των: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρα, κατόπιν εκπόνησης συγκριτικής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης όλων των υφιστάμενων προτάσεων και μελετών για την αξιοποίησή τους.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5028094 (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτης) και από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρεια Κρήτης - Κ.Α. 2018ΕΠ00210008 της ΣΑΕΠ 002/1.

Περισσότερες πληροφορίες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου:

Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

  • Αγγελική Μαρτίνου, αν. προϊσταμένη Δ/νσης, τηλ. επικοινωνίας: 2813 404 136, a.martinou@apdkritis.gov.gr
  • Ιωάννα Μάρη, προϊσταμένη Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, τηλ. επικοινωνίας: 2813 404 168, i.mari@apdkritis.gov.gr