Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της ξηρασίας – λειψυδρίας στην περιφέρεια Κρήτης

 

 

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) Κρήτης (ΦΕΚΒ΄4666/2017), έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου: "Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ξηρασίας - λειψυδρίας στην περιφέρεια Κρήτης".

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5023649

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 73.000 €

ΕΝΑΡΞΗ Σεπτέμβριος 2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Νοέμβριος 2020

       Το έργο αναφέρεται στο μέτρο Μ13Β0308 "Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας" της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ Κρήτης. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από φαινόμενα ξηρασίας - λειψυδρίας αναφέρεται στο κείμενο της Ευρωπαϊκής επιτροπής COM(2012)672final/14-11-2012 με θέμα: «Έκθεση σχετικά με την επανεξέταση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασίας». Σύμφωνα με την έκθεση τα τελευταία τριάντα χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα φαινόμενα ξηρασίας έχουν αυξηθεί και σε αριθμό συμβάντων και σε ένταση, με πιο έντονη την ξηρασία του 2003 κατά την οποία 100 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη επηρεάστηκαν, ενώ το οικονομικό κόστος της ανήλθε σε 8,7 δις ευρώ.

     Ο κύριος στόχος της κατάρτισης του Σχεδίου αντιμετώπισης Ξηρασίας-Λειψυδρίας είναι, αφού καταδειχθούν τα φαινόμενα ξηρασίας-λειψυδρίας στην περιφέρεια Κρήτης, να σχεδιαστεί ο κατάλληλος επιχειρησιακός μηχανισμός και να προταθεί τελικά η εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Σχεδίου μέσω της έκδοσης κανονιστικής απόφασης από την Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Συνοπτικά το σχέδιο αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας - ξηρασίας θα περιλαμβάνει :

  • ιστορική αναδρομή σε ότι αφορά την αποτύπωση φαινομένων ξηρασίας - λειψυδρίας στην Κρήτη καθώς και την διαχείρισή τους
  • πρόβλεψη των αναγκών σε νερό και αποτύπωσή τους ανά ομάδα υπολεκανών (οικολογικό δυναμικό – ύδρευση – άρδευση κλπ.) μέχρι το 2021  έτος στο οποίο θα αναθεωρηθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης
  • καταγραφή υφιστάμενων και προγραμματισμένων έργων απολήψεων – αποθήκευσης κλπ.
  • ανάλυση και καθορισμός ξηρασίας - λειψυδρίας και δεικτών κατάστασης με αξιοποίηση των μελετών – περιπτώσεων όπως το πρόγραμμα EEA-AquaMan Project-«Καινοτόμες Μεθοδολογίες Διαχείρισης Υδατικών Πόρων για την Προσαρμογή της Κλιματικής Αλλαγής και Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης» κ.λπ.
  • σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης των δεικτών δίνοντας προτεραιότητα σε υπάρχουσα υποδομή
  • εφαρμογή δεικτών και καταστάσεων σεναρίων
  • επιχειρησιακό σχέδιο ανάθεσης παρακολούθησης – αρμοδιοτήτων
  • σύνταξη εγγράφων εφαρμογής – δράσεων, συγγραφή προσχεδίου κανονιστικής πράξης – διαβούλευση επί του προσχεδίου – σύνταξη σχεδίου

Περισσότερες πληροφορίες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου: Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

  • Αγγελική Μαρτίνου, αν. προϊσταμένη Δ/νσης, τηλ. επικοινωνίας: 2813 404 136, a.martinou@apdkritis.gov.gr
  • Ιωάννα Μάρη, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, τηλ. επικοινωνίας: 2813 404 168, i.mari@ apdkritis.gov.gr